dinsdag 7 juli 2015

De Hart soetra , zoals wordt gereciteerd binnen de Daikokuji Kunimiyama school van het Shingon.

Hannya Shingyo


Busetsu Maka Hannya Hara Mi Ta Shingyo.
Kan Ji Zai Bo Sa Gyo Jin Hannya Hara Mi Ta Ji Sho Ken Go Un Kai Ku Do Is Sai Ku Yaku Sha Ri Shi Shiki Fu I Ku Ku Fu I Shiki Shiki Soku Ze Ku Ku Soku Ze Shiki Ju Gyo Shiki

Yaku Bu Nyo Ze Sha Ri Shi Ze Sho Ho Ku Sho Fu Metsu Fu Ku Fu Jo Fu Zo Fu Geng Ze Ko Ku Chu Mu Shiki

Sho Ko Mi Soku Ho Geng Kai Nai Shi Mu I Shiki Kai  Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Mu Ro Shi Yaku Mu Ro Shi Jin Mu Ku Shu Metsu Do Mu Chi Yaku Mu Toko I Mu

Sho To Ko Bo Dai  Sat Ta E Hannya Hara Mi Ta Ko Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge Han San Ze Sho Butsu E Hannya Hara Mi Ta

Ko Toku A Noku Ta Ra San Myaku San Bo Dai Ko Chi Hanya Hara Mi Ta Ze Dai Shin Ze Dai Myo Shu Ze Mu Jo Shu Ze Mu To Do Shu No Jo Is Sai Ku Shin Jitsu Fu Ko Ko

Setsu Hannya Hara Mi Ta Shu Soku Se Shu Watsu Gya Te Gya Te Hara Gya Te Hara Sowa Gya Te Bo Ji Sowa Ka Hannya ShingyoIn Gasshô , 

Richard 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten